Nadzwyczajne Walne Zebranie


Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Delegatura Kraków, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się przy ul. Rzemieślniczej 1 w Krakowie – sala
konferencyjna VII piętro w dniu:
28 czerwca 2023 roku (środa) o godzinie 16:30.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej 50% członków) Zarząd
zwołuje zebranie w drugim terminie na godzinę 16:45 w tym samym dniu, które będzie ważne
bez względu na ilość obecnych członków. (Miejsce zebrania jak wyżej).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Delegatury Kraków KIGN.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu KIGN Delegatury Kraków, sprawozdania
finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022
oraz sprawozdania z działalności Zarządu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KIGN Delegatury
Kraków za rok 2022 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
7. Dyskusja i głosowanie uchwały w temacie zmian w składzie członków Zarządu KIGN
Delegatura Kraków.
8. Ogłoszenie wyników wyboru członków Zarządu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Za Zarząd KIGN Delegatura Kraków
Barbara Grzesiek
Prezes KIGN Delegatura Kraków