Wzór licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN

Zawód Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami – polegający na profesjonalnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części – zobowiązuje każdego specjalistę wykonującego ten zawód do posiadania pełni wiedzy, tak teoretycznej jak i praktycznej z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości.

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami jest zobowiązany do wykonywania swoich zawodowych czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Podstawa prawna zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz regulacje dotyczące rynku nieruchomości w Polsce, scharakteryzowane są głównie w kilkunastu ustawach i  kilku kodeksach, wskazując – na co szczególnie warto zwrócić uwagę – aby działać zgodnie z zasadą „zachowania szczególnej staranności”.

Pośrednik w obrocie Nieruchomościami  wykonuje zawód polegający na kojarzeniu stron transakcji  przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie nieruchomości. W zakres obowiązków Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami zaliczane są również doradztwo, opiniowanie i ekspertyzy.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce Nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, art. 179 ust. 2) „pośrednikiem w obrocie Nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce Nieruchomościami”.

Obecnie po wejściu w 2013 r. tzw. „ustawy deregulacyjnej” wykonywanie pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami nie wymaga już licencji państwowej, a jedynie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829).
Na podstawie ustawy o gospodarce Nieruchomościami, która określa podstawowe zasady prowadzania działalności zawodowej w tym zakresie działają zawody związane z obsługą nieruchomości, takie jak: Zarządca Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Rzeczoznawca majątkowy. Są to zawody regulowane.
Wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień lub spełnienia odpowiednich warunków. W przypadku pośrednika w obrocie Nieruchomościami była to odpowiednia licencja.

Z uwagi na wprowadzoną tzw. „ustawę deregulacyjną” powołana została Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, która jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy.

Uzyskanie licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN nadawana jest zainteresowanym osobom, nie posiadającym dotychczas licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, a także:

a) odbędą Kurs Zarządcy Nieruchomości/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami zarejestrowany w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami. Kursy będą prowadzone z uwzględnieniem zatwierdzonego minimum programowego. W ramach przeprowadzanego kursu, będą również odbywać się zajęcia praktyczne w terenie.

b) złożą z pozytywnym wynikiem egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Zarządcy Nieruchomości/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

c) złożą stosowny wniosek o nadanie licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN/Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

d) złożą wraz z wnioskiem o którym mowa w punkcie „c” oświadczenie o przystąpieniu do zalecanego kształcenia w wymiarze 16 godzin w okresie 1 roku w ramach rejestrowanych przez KIGN szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

Minimum Programowe: ustala się 100 godzinne minimum programowe dla kursów na licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Obowiązki pośrednika w obrocie Nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności pośrednika:

stosować przepisy prawa;

stosować standardy zawodowe;

kierować się zasadami etyki zawodowej;

czynności pośrednictwa wykonywać za szczególną starannością;

kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności;

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Legitymacja i pieczęć Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wydaje również (na życzenie) Licencje Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w formie plastikowej karty ze zdjęciem pośrednika (format dowodu osobistego).

Legitymacja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają licencję KIGN do posługiwania się pieczęcią Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami z indywidualnym numerem widniejącym w Centralnym Rejestrze  Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Pieczątka Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Uwagi dotyczące Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

1. Oryginał Licencji jest drukiem ścisłego zarachowania przygotowanym w formacie A3 (od dnia 10 lipca 2017 r. licencje wydawane są w formacie A4) i zostanie wręczony/wydany podczas szkoleń i seminariów szkoleniowych organizowanych/współorganizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

2. Licencja jest ważna wraz z aktualnym wpisem do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN i wydawana jest bezterminowo.

3. Osobie, która nie będzie przestrzegała kodeksu Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, możliwe jest zawieszenie wydanej dla niej licencji na czas oznaczony do 3 miesięcy lub jej odebranie wraz z wykreśleniem z Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

4. Osoby, które uzyskały Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami na stronie.

5. Wpis do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest potwierdzeniem kompetencji i kwalifikacji.

Celem utworzenia Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest rekomendowanie opinii publicznej oraz wszystkim potencjalnym Zleceniodawcom usług, najlepszych specjalistów i doradców z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami