Celem ustanowionych zasad jest zagwarantowanie ochrony i jakości usług odbiorcom usług świadczonych przez Zarządców Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (dalej Zarządcy Nieruchomości KIGN) oraz ustalenie jednolitych zasad ich świadczenia.
Zarządcy Nieruchomości KIGN są zobligowani do wzajemnej współpracy oraz poszanowania dla innych grup zawodowych branży nieruchomości, celem profesjonalnego odbioru i pozytywnych relacji zarówno w środowisku branżowym, jak również u wszystkich odbiorców usług na zewnątrz.
Zarządcy Nieruchomości KIGN powinni przestrzegać zatwierdzonego kodeksu etyki zawodowej, a także ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych, powodując tym samym stałe podnoszenie prestiżu zawodowego oraz profesjonalne podejście do wykonywanych zadań.

Rozdział 1
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

§ 1

Zarządca Nieruchomości KIGN powinien kierować się zasadami etyki zawodowej zawartymi w niniejszym kodeksie oraz z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi.

§ 2

Zarządca Nieruchomości KIGN powinien postępować w taki sposób, aby uwzględniać interesy wszystkich osób, na rzecz których świadczy swoje usługi, biorąc pod uwagę zasady sprawiedliwego i uczciwego traktowania wszystkich stron będących odbiorcami usług.

§ 3

Zarządca Nieruchomości KIGN powinien być lojalny wobec osób, na rzecz których wykonuje czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością.

§ 4

Zarządca Nieruchomości KIGN powinien postępować w taki sposób, aby zapewnić właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową i energetyczną zarządzanej nieruchomości oraz jej właściwą i bezpieczną eksploatację. Ponadto, Zarządca Nieruchomości KIGN powinien administrować nieruchomością zgodnie z zawartą umową, utrzymując ją w niepogorszonym stanie.