Zasady etyki zawodowej stanowią rodzaj wskazówek, które mogą być pomocne w kształtowaniu prawidłowych relacji w stosunku do zamawiających usługę lub innych uczestników rynku nieruchomości.
Zawód manager najmu nieruchomości stanowi przykład profesji o szerokim spektrum powinności. Osoba podejmująca się wykonywania tego zawodu powinna swoją postawą reprezentować określone standardy etyczne. Jednak nie każda osoba dysponuje indywidualnymi predyspozycjami pozwalającymi na wykonywanie zawodu managera najmu nieruchomości. W tym zawodzie niezbędne są nie tylko wysokie kwalifikacje, ale również konieczność spełniania wysokich wymagań etycznych i moralnych, natomiast eliminowanie zachowań nieetycznych powinno leżeć w interesie rozwoju zawodu.

Rozdział 1
ZASADY OGÓLNE


§ 1

Manager Najmu Nieruchomości zwany dalej managerem najmu powinien kierować się zasadami etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej menagera najmu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych.

§ 2

Manager najmu powinien postępować w taki sposób, aby chronić interesy osób, na rzecz których wykonuje czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem oraz opieką nad nieruchomością (lokalem) z uwzględnieniem zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.

§ 3.

Manager najmu powinien być lojalny wobec podmiotu/osoby, na rzecz której wykonuje czynności menagera najmu i nie zawieść pokładanego w nim zaufania. Manager Najmu powinien postępować w taki sposób, aby zapewnić właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości oddanej pod jego opiekę oraz jej właściwą i bezpieczną eksploatację. Ponadto, Manager Najmu powinien wykonywać czynności zawodowe zgodnie z zawartą umową, utrzymując ją w niepogorszonym stanie. Manager najmu nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na płeć, kolor skóry, rasę, wyznanie, lub pochodzenie.

§ 4.

Manager najmu prowadzi działalność w sposób fachowy, rzetelny, obiektywny i komunikatywny, wykonuje swoją pracę starannie, kompetentnie i bez zbędnej zwłoki.

§ 5.

Manager najmu powinien wykonywać swoje czynności na podstawie zawartej ze zleceniodawcą umowy pisemnej dotyczącej zarządzania lokalem.

§ 6.

Manager najmu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.