Licencja Zarządcy Nieruchomości
Licencja Zarządcy Nieruchomości

Praca Zarządcy Nieruchomości polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których uzależnione jest prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące, a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości.

Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku.

Z uwagi na wprowadzoną tzw. „ustawę deregulacyjną” powołana została Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, która jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy.

Uzyskanie licencji Zarządcy Nieruchomości

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN nadawana jest zainteresowanym osobom, nie posiadającym dotychczas licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, a także:

a) odbędą Kurs Zarządcy Nieruchomości zarejestrowany w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami. Kursy będą prowadzone z uwzględnieniem zatwierdzonego minimum programowego. W ramach przeprowadzanego kursu, będą również odbywać się zajęcia praktyczne w terenie.

b) złożą z pozytywnym wynikiem egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Zarządcy Nieruchomości.

c) złożą stosowny wniosek o nadanie licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN.

d) złożą wraz z wnioskiem o którym mowa w punkcie „c” oświadczenie o przystąpieniu do zalecanego kształcenia w wymiarze 16 godzin w okresie 1 roku w ramach rejestrowanych przez KIGN szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

Minimum Programowe: ustala się 100 godzinne minimum programowe dla kursów na licencję zarządcy nieruchomości. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Obowiązki Zarządcy Nieruchomości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności pośrednika:

stosować przepisy prawa;

stosować standardy zawodowe;

kierować się zasadami etyki zawodowej;

czynności zarządzania wykonywać za szczególną starannością;

kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności;

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Legitymacja i pieczęć Zarządcy Nieruchomości

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wydaje również (na życzenie) Licencje Zarządcy Nieruchomości KIGN w formie plastikowej karty ze zdjęciem zarządcy (format dowodu osobistego).

Legitymacja Zarządcy Nieruchomości

Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają licencję KIGN do posługiwania się pieczęcią Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami z indywidualnym numerem widniejącym w Centralnym Rejestrze  Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Pieczątka Zarządca Nieruchomości wzór
Pieczątka Zarządcy Nieruchomości

Uwagi dotyczące Licencji Zarządcy Nieruchomości

1. Oryginał Licencji jest drukiem ścisłego zarachowania przygotowanym w formacie A3 (od dnia 10 lipca 2017 r. licencje wydawane są w formacie A4) i zostanie wręczony/wydany podczas szkoleń i seminariów szkoleniowych organizowanych/współorganizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

2. Licencja jest ważna wraz z aktualnym wpisem do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN i wydawana jest bezterminowo.

3. Osobie, która nie będzie przestrzegała kodeksu Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, możliwe jest zawieszenie wydanej dla niej licencji na czas oznaczony do 3 miesięcy lub jej odebranie wraz z wykreśleniem z Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

4. Osoby, które uzyskały Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami na stronie.

5. Wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości jest potwierdzeniem kompetencji i kwalifikacji.

Celem utworzenia Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest rekomendowanie opinii publicznej oraz wszystkim potencjalnym Zleceniodawcom usług, najlepszych specjalistów i doradców z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości