Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Delegatura Kraków, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się przy ul. Kościuszki 45/5 w Krakowie w dniu:
28 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 14:00.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej 50% członków) Zarząd
zwołuje zebranie w drugim terminie na godzinę 14:15 w tym samym dniu, które będzie ważne
bez względu na ilość obecnych członków. (Miejsce zebrania jak wyżej).
Prosimy o potwierdzenie obecności na zebraniu do 20.06.2024r.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Delegatury Kraków KIGN.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu KIGN Delegatury Kraków, sprawozdania
  finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023
  oraz sprawozdania z działalności Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KIGN Delegatury
  Kraków za rok 2023 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
 7. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie uchwały w temacie przyjęcia treści Statutu
  Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
  Za Zarząd KIGN Delegatura Kraków
  Barbara Grzesiek
  Prezes KIGN Delegatura Kraków