Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego o statusie izby gospodarczej w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710), zrzeszającą przedsiębiorców, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy.

2. Izba może używać skrótu: KIGN.

3. Izba w językach obcych używa nazwy:

– w języku angielskim: National Chamber of Real Property Management (w skrócie: CRPM),

– w języku niemieckim: Landeskammer für Immobilienwirtschaft (w skrócie: LI),

– w języku francuskim: Chambre Nationale de la Gestion Immobilière (w skrócie: CNGI),

– w języku rosyjskim: Национальная палата недвижимости (w skrócie: Нпн),

– w języku hiszpański: Cámara Nacional de Gestión de la Propiedad Inmobiliaria (w skrócie: CNGPI).

§ 2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o której mowa w § 1 ust. 1 Statutu, ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców wraz z jej późniejszymi nowelizacjami (t.j. Dz.U. z 1991r. Nr 55, poz. 235) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto Katowice.

§ 4

1. Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska.

2. Izba może tworzyć Delegatury na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz za granicą kraju.

§ 5

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

§ 6

Izba posiada znak graficzny (logo) ze stylizowanym orłem w koronie oraz napisem: Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami zarejestrowany w Urzędzie Patentowym pod numerem R.328251.