Celem ustanowionych zasad jest zagwarantowanie ochrony i jakości usług odbiorcom usług
świadczonych przez Pośredników w obrocie nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki
Nieruchomościami (dalej Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN) oraz ustalenie
jednolitych zasad ich świadczenia.
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami KIGN są zobligowani do wzajemnej współpracy
oraz poszanowania dla innych grup zawodowych branży nieruchomości, celem
profesjonalnego odbioru i pozytywnych relacji zarówno w środowisku branżowym, jak
również u wszystkich odbiorców usług na zewnątrz.
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami KIGN powinni przestrzegać zatwierdzonego
kodeksu etyki zawodowej, a także ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych,
powodując tym samym stałe podnoszenie prestiżu zawodowego oraz profesjonalne
podejście do wykonywanych zadań.

Rozdział 1
ZASADY OGÓLNE, DEFINICJE


§ 1

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN powinien kierować się zasadami etyki
zawodowej. Zasady etyki zawodowej pośrednika wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych.

§ 2

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN powinien postępować w taki sposób, aby
chronić interesy osób, na rzecz których wykonuje czynności pośrednictwa z uwzględnieniem
zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.

§ 3

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN powinien być lojalny wobec osoby, na rzecz
której wykonuje czynności pośrednictwa i nie zawieść pokładanego w nim zaufania.

§ 4

Na potrzeby niniejszej regulacji „nieruchomością” oznacza się również spółdzielcze prawa do
lokalu, prawo do wyodrębnionej własności lokalu w spółdzielni, ekspektatywę do tychże
praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu
mieszkalnego, użytkowego i domu jednorodzinnego.

§ 5

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN prowadzi działalność w sposób fachowy,
rzetelny, obiektywny i komunikatywny.

§ 6

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN wykonuje swoją pracę starannie, kompetentnie
i bez zbędnej zwłoki.

§ 7

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje
zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w kształceniu.

§ 8

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności
pośrednictwa.