Wybuch pandemii COVID-19 znacząco wpłynął na funkcjonowanie światowych gospodarek oraz podmiotów, które je tworzą. Liczne ograniczenia doprowadziły do opóźnień również w zakresie realizacji procesów administracyjnych. Takim przykładem są wpisy hipoteki do księgi wieczystej, na których realizację trzeba było czekać nawet do 10 miesięcy. Jak sytuacja wygląda obecnie? Odpowiadamy.                           

Wpis hipoteki do księgi wieczystej w czasie pandemii

Rola księgi wieczystej

Księga wieczysta to zbiór najważniejszych informacji prawnych dotyczących nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do natychmiastowego złożenia wniosku o ujawnienie zmian dotyczących własności nieruchomości w księdze wieczystej. Jest to obowiązkowe bez względu na formę prawną, w wyniku której doszło do zmian. Mówi o tym Art. 35.1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Wpisu do księgi wieczystej dokonujemy również w momencie pozyskania kredytu hipotecznego, którego podstawę zabezpieczenia stanowi dana nieruchomość.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Zmiany w księdze hipotecznej wprowadza sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości. Wniosek o to mogą złożyć: właściciel i użytkownik wieczysty, wierzyciel, osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której ma być ustanowiona hipoteka lub organ uprawniony w sprawach dotyczących obciążeń ustawowych. Wniosek ten można złożyć poprzez notariusza lub osobiście, jednak należy pamiętać o tym, by dopilnować wszelkich szczegółów. Błędne wypełnienie wniosku lub nie dokonanie odpowiedniej wpłaty może znacząco wydłużyć ten proces. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sądzie lub wysłać pocztą listem poleconym. Z kolei opłatę należy uiścić w kasie sądu rejonowego. Można dokonać tego również poprzez przelew na konto danego sądu. Koszt wpisu hipoteki jest stały i wynosi 200 zł.

Czas oczekiwania na wpis hipoteczny

Po opłaceniu i złożeniu wniosku, sąd musi dokładnie sprawdzić jego formę i treść oraz zweryfikować prawidłowość dodatkowych załączników. Po akceptacji wpis przesyłany jest do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, o czym powiadomieni zostają wówczas uczestnicy postępowania. Czas realizacji zajmuje zazwyczaj około 3 miesiące, jednak w ostatnim czasie proces ten znacznie się wydłużył na co wpływ ma nie tylko epidemia koronawirusa, ale również zmiany ustawowe. W styczniu 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. Ciężar tej procedury został przerzucony w dużej mierze na urzędników, co w konsekwencji doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na wpisy nawet dwukrotnie. Z kolei, w 2020 roku wybuch epidemii COVID-19 jeszcze bardziej opóźnił realizację tej procedury. W niektórych polskich aglomeracjach, np. w Gdańsku proces ten wydłużył się nawet do 10 miesięcy. Warto odnotować, że ani ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ani kodeks postępowania nie określają dokładnego terminu na rozpatrzenie wniosku przez sąd, a dokładna długość jest uzależniona od bardzo wielu czynników.

Materiał powstał we współpracy z portalem RynekPierwotny.pl