Szkolenie stacjonarne Kraków – 17 luty 2022 roku.

Szkolenie przeznaczone dla pośredników w obrocie nieruchomościami, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości.

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”. Znaczna część  szkolenia poświęcona zostanie na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokażemy, jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną.

W cenie szkolenia zawarta jest, pełna dokumentacja wdrożeniowa procedury AML w biurze nieruchomości – którą indywidualnie otrzyma każdy uczestnik.

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy na pośredników nieruchomości i na zatrudniony personel.

Art. 52.  1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1

3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, ze wskazaniem jego zakresu i programu, którym będziesz mógł się wylegitymować w razie kontroli.

Co otrzymasz podczas szkolenia?

 1. intensywne, praktyczne ćwiczenia wdrożeniowe,
 2. aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu,
 3. pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym:
  wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  wzór procedury anonimowego zgłaszania,
  wzór oceny ryzyka,
  formularz bieżącej analizy transakcji i klienta,
  wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.),
 4. pełną instrukcję wdrożenia procedury AML,
 5. imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Tematyka

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF,
 • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń,
 • sporządzić ocenę ryzyka (pierwsza do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata),
 • stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta, beneficjenta rzeczywistego, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych,
 • prowadzić na bieżąco analizę transakcji i klientów.

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

Osoba prowadząca:

Rafał Szczeponek

Rafał Szczeponek – prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami.

W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku.

Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia

Członkowie KIGN lub osoby posiadający licencję Pośrednika lub Zarządcy KIGN :                 420,- zł brutto /1os
Osoby niezrzeszone w KIGN/ nie posiadające licencji Pośrednika lub Zarządcy KIGN:          480,- zł brutto /1os

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  14.02.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem

KARTA ZGŁOSZENIOWA